Økonomi

Lige så stor forskel der er på mennesker, lige så stor forskel er der på begravelser og bisættelser, og dermed også prisen.

Søger du på nettet efter en bedemand, vil du opdage, at mange bedemandsforretninger lokker med meget lave priser på begravelser og bisættelser. Der tilbydes begravelser fra ca. 6.000,00kr. Andre reklamerer med priser, der er 45% billigere end andre bedemænd. Der lokkes også med, at du kan få udbetalt 26.646,00kr. i tilskud til begravelsen.

Ret beset, kan du som forbruger ikke bruge disse tal til ret meget, måske lige bortset fra, at det forvirrer dig mere end det gavner.

Vi vover den påstand, at ingen af disse "gode tilbud", ikke har ret meget med virkeligheden at gøre.

Når du skal indhente pris på en bisættelse, skal du være sikker på, at du bliver oplyst om alle priser, altså også de priser som bedemanden ikke tjener noget på, men som du i sidste ende skal betale. Det kan være pris for gravsted, dødsannonce, blomster, ligbrænding, leje af kapel osv.

Hos os vil den billigste bisættelse koste lige omkring 15.200,00kr. Prisen inkluderer følgende:

Hvid fuldpolstret kiste produceret på Fuglebjerg Kistefabrik.

Ilægning/påklædning af afdøde.

Kørsel med rustvogn fra hospitalskapel el.lign. i Storkøbenhavn og til Glostrup Krematorium.

Udgift til ligbrænding på Glostrup Krematorium.

Bedemandens honorar.

Urnen der er gratis, er en metalurne fra Glostrup Krematorium. Denne bruges også, hvis asken skal spredes over havet.

Ovenstående eksempel er den billigste løsning vi kan tilbyde, men i langt de fleste tilfælde, vil prisen være højere, da der som beskrevet ovenfor, vil være flere ydelser der er nødvendige, ved en helt almindelig bisættelse eller begravelse.

Den gennemsnitlige pris vil nok nærmere ende omkring 18.000,00kr. I sidste ende er det dine valg og ønsker, der afgør det endelige slutbeløb.

Fra ovenstående priser skal der selvfølgelig fratrækkes begravelseshjælp fra "Udbetaling Danmark", evt. "Sygeforsikring Danmark" og måske tilskud fra en fagforening.

"Efterlevelseshjælp" fra kommunen, betragtes ikke som noget, der hører ind under begravelseshjælp. Så at lokke med kontant tilskud på 26.646,00kr., hører mere ind under kategorien bondefangeri!!

Og husk:

"Ærgrelsen over dårlig service er større end glæden over den lave pris"

 

Vi anbefaler altid, at vi mødes personligt med dig. Her lytter vi til dine ønsker og tanker, og sammen går vi alle detaljer omkring bisættelsen eller begravelsen igennem Det giver de allerbedste forudsætninger for, at intet overlades til tilfældighederne.

Vores honorar

Vi udarbejder altid et skriftligt overslag, som du får med efter samtalen. På overslaget vil du kunne se priser på kiste, urne, kørsel med rustvogn osv. Der kan være priser vi ikke kender under samtalen, men som vi kan undersøge, så snart det er muligt. Det kan være priser på gravsted, dødsannoncer og gravsten.

En ydelse, der fremgår på det skriftlige overslag, er vores honorar. Men hvad dækker det over?

I vores honorar er der bl.a. inkluderet den tid, vi bruger på samtalen med dig, enten hjemme hos dig, eller i en af vores fem bedemandsforretninger  på Vestegnen. Anmeldelse af dødsfald til kordegn, kontakt til præst, kirkegård og krematorium. Derudover dækker honoraret for vores fremmøde og hjælp ved bisættelsen/begravelsen, planlægning af borgerlig bisættelse, og mange andre opgaver, du ikke umiddelbart ser, at vi udfører.

Honoraret dækker også over vores vagtordning, der betyder, at du altid kan få fat i en af vores bedemænd døgnet rundt, året rundt. Udgifter til IT, telefoni og de mange udlæg vi foretager for vores kunder, er også en del af honoraret.

I nogle, men ikke alle tilfælde, modtager vi en kommission  fra vores leverandører. Det er ikke en rabat, du som privatkunde kan opnå, men ene og alene en rabat vi opnår for at formidle aftalen og påtage os udlægget og dermed den økonomiske risiko.

Begravelseshjælp 2024

Beregning og udbetaling af begravelseshjælp pr. 1. januar 2024
Afdødes formueforhold lægges til grund ved beregning af, om der kan udbetales begravelseshjælp, og hvor meget der eventuelt kan udbetales.

Der gælder følgende regler for de enkelte grupper:

I. Personer under 18 år
Uanset formue udbetales der en begravelseshjælp på kr. 10.450,00kr. til personer under 18 år.

II. Afdøde der efterlader sig ægtefælle eller børn under 18 år
Såfremt afdøde efterlader en ægtefælle eller børn under 18 år, udbetales en begravelseshjælp på kr. 12.500,00kr., hvis ægtefællernes samlede formue er under kr. 41.800,00kr. Dvs. at begravelseshjælpen nedsættes med det beløb, hvormed ægtefællernes samlede formue overstiger kr. 41.800,00kr., således at begravelseshjælpen bortfalder ved en formue på kr. 54.300,00kr. Se dog reglerne i punkt IV.

III. Personer på 18 år og derover
Der udbetales en begravelseshjælp på 12.500,00kr., såfremt afdøde efterlader sig en formue på under kr. 20.950,00kr. Begravelseshjælpen nedsættes med det beløb, hvormed afdødes formue overstiger kr. 20.950,00kr., således at begravelseshjælpen bortfalder ved en formue på kr. 33.450,00kr. Se dog reglerne i punkt IV.

IV. Personer født før 1. april 1957
Begravelseshjælpen vil dog – uanset formueforhold – altid udgøre mindst kr. 1.050,00kr., såfremt afdøde er født før 1. april 1957.

Vi hjælper gerne med at ansøge kommunen om begravelseshjælp. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Hvordan opgøres formuen?
Når kommunen tager stilling til, hvad der kan udbetales i begravelseshjælp, tages udgangspunkt i afdødes formue på dødsdagen, hvortil lægges de formuerettigheder, der opnås som følge af dødsfaldet. Formuerettigheder kan eksempelvis være ATP, forsikringer, pensionsordninger samt opsparing i Elysium Begravelsesopsparing.

Når afdøde efterlader ægtefælle, er det ægtefællernes samlede formue og formuerettigheder – inklusiv særeje – der lægges til grund. Efterlevelseshjælp og løbende pensionsudbetalinger indgår ikke i formueberegningen. Fast ejendom, der tjener til familiens bolig, indgår i formueberegningen med den del af friværdien, der overstiger 100.000,00kr. Fast ejendom kan omfatte såvel helårsbolig som sommerhus, der overvejende benyttes af familien. Hvis familien har både helårshus og sommerhus, indgår den del af den samlede friværdi, der overstiger 100.000,00kr. i formueberegningen.

Kommunen beregner begravelseshjælpen ud fra de samme oplysninger, som skal opgives til Skifteretten i forbindelse med behandling af dødsboet. Der kan dog udbetales begravelseshjælp før skifterettens dokumenter foreligger, såfremt begravelseshjælpen skal udbetales efter et barn under 18 år, eller hvis der kun søges om det faste minimumsbeløb på 1.050,00kr. jævnfør afsnit IV. Kommunen kan efter et konkret skøn i nogle tilfælde udbetale begravelseshjælpen som et acontobeløb, som efterreguleres, når boet er endeligt opgjort.

Anden begravelseshjælp
Sygeforsikringen Danmark yder også begravelseshjælp på 1.400,00kr., hvis afdøde var medlem af gruppe 1 eller gruppe 2. Desuden ydes der i visse tilfælde tilskud fra afdødes fagforening, og af og til er der også tilskud fra forsikringer.

Kontakt os for et uforpligtende møde
- døgnet rundt på tlf. 43 64 00 88 eller skriv til os på info@bedemanden.nu
Kontakt os for et
uforpligtende møde
- døgnet rundt på
tlf. 43 64 00 88
Eller send en e-mail
til info@bedemanden.nu