Begravelseshjælp

Beregning og udbetaling af begravelseshjælp pr. 1. januar 2018
Afdødes formueforhold lægges til grund ved beregning af, om der kan udbetales begravelseshjælp, og hvor meget der eventuelt kan udbetales.

Der gælder følgende regler for de enkelte grupper:

I. Personer under 18 år
Uanset formue udbetales der en begravelseshjælp på kr. 9.200,00kr. til personer under 18 år.

II. Afdøde der efterlader sig ægtefælle eller børn under 18 år
Såfremt afdøde efterlader en ægtefælle eller børn under 18 år, udbetales en begravelseshjælp på kr. 11.000,00kr., hvis ægtefællernes samlede formue er under kr. 36.700,00kr. Dvs. at begravelseshjælpen nedsættes med det beløb, hvormed ægtefællernes samlede formue overstiger kr. 36.700,00kr., således at begravelseshjælpen bortfalder ved en formue på kr. 47.700,00kr. Se dog reglerne i punkt IV.

III. Personer på 18 år og derover
Der udbetales en begravelseshjælp på kr. 11.000,00, såfremt afdøde efterlader sig en formue på under kr. 18.400,00kr. Begravelseshjælpen nedsættes med det beløb, hvormed afdødes formue overstiger kr. 18.400,00kr., således at begravelseshjælpen bortfalder ved en formue på kr. 29.400,00kr. Se dog reglerne i punkt IV.

IV. Personer født før 1. april 1957
Begravelseshjælpen vil dog – uanset formueforhold – altid udgøre mindst kr. 1.050,00, såfremt afdøde er født før 1. april 1957.

Vi hjælper gerne med at ansøge kommunen om begravelseshjælp. Har De spørgsmål, er De velkommen til at kontakte os.

Hvordan opgøres formuen?
Når kommunen tager stilling til, hvad der kan udbetales i begravelseshjælp, tages udgangspunkt i afdødes formue på dødsdagen, hvortil lægges de formuerettigheder, der opnås som følge af dødsfaldet. Formuerettigheder kan eksempelvis være ATP, forsikringer, pensionsordninger samt opsparing i Elysium Begravelsesopsparing.

Når afdøde efterlader ægtefælle, er det ægtefællernes samlede formue og formuerettigheder – inklusiv særeje – der lægges til grund. Efterlevelseshjælp og løbende pensionsudbetalinger indgår ikke i formueberegningen. Fast ejendom, der tjener til familiens bolig, indgår i formueberegningen med den del af friværdien, der overstiger kr. 100.000,00. Fast ejendom kan omfatte såvel helårsbolig som sommerhus, der overvejende benyttes af familien. Hvis familien har både helårshus og sommerhus, indgår den del af den samlede friværdi, der overstiger kr. 100.000,00 i formueberegningen.

Kommunen beregner begravelseshjælpen ud fra de samme oplysninger, som skal opgives til Skifteretten i forbindelse med behandling af dødsboet. Der kan dog udbetales begravelseshjælp før skifterettens dokumenter foreligger, såfremt begravelseshjælpen skal udbetales efter et barn under 18 år, eller hvis der kun søges om det faste minimumsbeløb på kr. 1.050,00 jævnfør afsnit IV. Kommunen kan efter et konkret skøn i nogle tilfælde udbetale begravelseshjælpen som et acontobeløb, som efterreguleres, når boet er endeligt opgjort.

Anden begravelseshjælp
Sygeforsikringen Danmark yder også begravelseshjælp på kr. 1.400,00, hvis afdøde var medlem af gruppe 1 eller gruppe 2. Desuden ydes der i visse tilfælde tilskud fra afdødes fagforening, og af og til er der også tilskud fra forsikringer.